logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

    z dnia: 2008-09-02
Zgodnie z:
 • Ustawą z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
 • o raz uchwałą Nr 161/XXV/05 Rady Gminy Poczesna z 28 kwietnia 2005 roku,

z późniejszymi zmianami (Uchwała Nr 58/IX/07 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 28 czerwca 2007 roku) W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 wnioski można składać w terminie do 15 września 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy - pokój nr 9. Pomoc materialna przysługuje:
 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351,00 zł.
Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Poczesna.
Stypendium nie przysługuje:
 • uczniom, nie mieszkającym na terenie gminy Poczesna.

STYPENDIUM SZKOLNE PRZYZNAWANE JEST NA WNIOSEK
Wniosek powinien należycie dokumentować sytuację materialną ucznia.
Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informację o wszystkich dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2007 r., np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu.
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
 • >całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, pomocy naukowo - dydaktycznej, przyborów szkolnych, odzieży, obuwia szkolnego, zakupu osobistego sprzętu do sportowych zajęć pozalekcyjnych, opłaty czesnego, opłaty za internat lub bursę, dojazdu do szkoły w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, udziału w imprezach szkolnych w tym: wycieczki, zielone szkoły, grupowe wyjścia do instytucji kultury.

Stypendium wypłacane jest po przedłożeniu dokumentów stwierdzających poniesione koszty.
W roku szkolnym obowiązują faktury za:
 • zakup podręczników - od lipca 2008 r.
 • pozostałe materiały szkolne - od lipca 2008 r.
 • inne - od września 2008 r.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
Pouczenie:
 • Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.08.1991 r.)
 • Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 • Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.08.1991 r.)
 • Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.