logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

INFORMACJE O ZASADACH KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO OD 1 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU

    z dnia: 2008-09-04
Gdzie złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?
Wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy pok. 32. Formularze wniosków udostępnia Urząd Gminy (pok. 32), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (pok. 2-3 ), w godzinach pracy urzędu. Adres: Poczesna, ul. Wolności 2, tel.034-3274-012

Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego?
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego (wyroku sądu)w przypadku bezskuteczności egzekucji. Osobą uprawnioną do świadczeń jest dziecko do ukończenia 18 lat, oraz dziecko starsze do ukończenia 25 lat, które uczy się . W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia przysługują bezterminowo bez względu na wiek. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.- netto. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej kwoty niż 500zł.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
 • Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy ( dowód osobisty lub paszport).
 • Skrócony odpis aktów urodzenia dzieci lub ich uwierzytelnione kopie.
 • Odpis zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany.
 • Kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona do funduszu alimentacyjnego ukończyła 18 rok życia.
 • Kopie odpisów wyroków sądu zasądzających na rzecz osób w rodzinie, kopie odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sadowej lub ugody zawartej przed mediatorem.
 • Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych w 2007 roku alimentów.
 • Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego (pełnoletnich członków rodziny) o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych w roku 2007 (wydane dla potrzeb świadczeń z funduszu alimentacyjnego),
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za rok 2007 albo decyzja lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
  • oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w 2007 roku, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego w 2007 roku innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,
  • zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych w 2007 roku alimentów,
  • zaświadczenie właściwego organu o wysokości wypłacanego w 2007r. stypendium,
  • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2007 roku albo nakaz płatniczy za ten rok,
  • w przypadku braku zatrudnienia- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub poszukująca zatrudnienia.
 • Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny.
 • Zaświadczenie o wysokości ponoszonej w 2007 roku opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 • Dokument określający datę utraty dochodu (w 2007 roku) oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (np. kserokopie: świadectw pracy z 2007roku i PIT- 11 za 2007 rok).
 • Umowa o pracę, umowa zlecenie lub zaświadczenie o nabyciu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, stypendium wypłacanym przez PUP oraz zaświadczenie określające wysokość uzyskanego w 2008 roku dochodu za pierwszy pełny przepracowany miesiąc.
 • Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornika sądowego) stwierdzającego bezskuteczność egzekucji.
 • Informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
  • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub,
  • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.


Okres otrzymywania świadczeń. Kiedy złożyć wniosek.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, które trwają 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października. Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.
Przyznane świadczenie przekazywane jest osobie uprawnionej lub jej przedstawicielowi ustawowemu zgodnie ze wskazaniem (konto osobiste, przekaz pocztowy lub wypłata gotówkowa w urzędzie pocztowym, właściwym dla miejsca zamieszkania)

WAŻNE!
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.06.2008r. osoby wychowywane przez osoby w związku małżeńskim i osoby wychowywane przez osoby które wspólnie wychowują co najmniej jedno dziecko z rodzicem nabywają uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W praktyce oznacza to, że o świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą ubiegać się osoby będące w związku małżeńskim, jak i żyjące w konkubinacie spełniające powyższe kryteria. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wszedł w życie 7.07.2008r.

WAŻNE!
Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Można je od komornika uzyskać samemu lub wystąpić o ich uzyskanie przez organ właściwy wierzyciela tj: Urząd Gminy, w którym osoba ubiega się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z dnia 29 lipca 2008 r., Nr 136, poz. 855)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)