logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z zakresu odpadami komunalnymi.

    z dnia: 2012-12-17
ądzenie nr URO.0050.163.2012.MT

ójta Gminy Poczesna

dnia 10 grudnia 2012 r.

 w sprawie: konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z zakresu odpadami komunalnymi.
Konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z zakresu odpadami komunalnymi.Konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z zakresu odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) § 3, § 4 i  § 6 ust 1 pkt 1 uchwały Nr 342/XLIII/10 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 233 poz. 3449)

 

zarządzam co następuje

 

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektów aktów prawa miejscowego w sprawach:

  • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poczesna,
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  • określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  • określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

    2. Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji  pozarządowych o projektach uchwał.

§ 2

  1. Ustalam przeprowadzenie konsultacji w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w dniu 19 grudnia 2012 r. o godz. 15:30, sala nr 16.
  2. Organizacje pozarządowe a także zainteresowani mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie w dyskusji na temat projektów uchwał.

 § 3

1. Projekty uchwał Rady Gminy będących przedmiotem konsultacji stanowią załączniki Nr 1-6 do niniejszego zarządzenia.

2.  Wyniki konsultacji wyżej wymienionych projektów uchwał zostaną przedłożone Radzie Gminy Poczesna w uzasadnieniu do projektów uchwał.

§ 4

 Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu Gospodarki Komunalnej Inwestycji i Zamówień Publicznych.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna.

Załączniki > Czytaj dalej

Zarzączenie

Projekt Uchwał