logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Ogłoszenie

    z dnia: 2012-01-16
ŁOSZENIE

ójta Gminy Poczesna

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany studium uwarunkowań i kierunków

przestrzennego gminy Poczesna,

z prognozą oddziaływania na środowisko

OgłoszenieOgłoszenie
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 259/XXVIII/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 grudnia 2011r. do 3 lutego 2012 r, w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna w godzinach od 8oo do 1400.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi dotyczące projektu studium.
Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Poczesna lub na adres Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2012 r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie - zmiany studium - rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 stycznia 2012 r, w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna o godz. 1300.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
  • o projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna,
  • o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. studium.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt studium wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna
  • ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Komunalnej Inwestycji i Zamówień Publicznych
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: poczesna@poczesna.pl
w terminie do dnia 27 lutego 2012r.