logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Program Współpracy Gminy Poczesna

    z dnia: 2012-10-22
ądzenie Nr.URO.0050.145.2012.BK

ójta Gminy Poczesna

dnia 22.10.2012r

sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu

„Programu Współpracy Gminy Poczesna

organizacjami pozarządowymi na 2013r”

Program Współpracy Gminy PoczesnaProgram Współpracy Gminy Poczesna

Na podstawie § 4 i 5 Uchwały Nr 342/XLIII/10 RADY GMINY POCZESNA z dnia 29 września 2010r
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r Nr 233, poz.3449)
Zarządza się co następuje:
§ 1
Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji nad Projektem „Programu współpracy Gminy Poczesna
z organizacjami pozarządowymi na rok 2013r- stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
zarządzenia
§ 2
Projekt programu będzie dostępny:

       •  na stronach internetowych Urzędu Gminy Poczesna
       •  w Biuletynie Informacji Publicznej
       •  w Urzędzie Gminy Poczesna w pokoju Nr 38
       •  na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna

§ 3
Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 22 października 2012 do 12 listopada 2012r
§ 4
Konsultacje będą miały formę pisemną. Organizacje zgłaszają swoje stanowiska na formularzu
zgłoszeniowym będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wypełniony formularz należy
złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Poczesna.
§ 5
1. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i inne organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego.
2. Organizacje uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do podania wraz ze
zgłoszonym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych
organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu
zwrotnego.
3. Stanowiska anonimowe lub niezawierające informacji, o których mowa w §5 ust 2,
nie będą rozpatrywane.
§ 6
1. Nieprzedłożenie przez uczestników konsultacji stanowisk w terminie wskazanym zgodnie
z § 3, oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażania w konsultowanych sprawach.
2. Informacje o wynikach konsultacji zostaną opublikowane do dnia 16.10.2012r na stronie
internetowej Urząd Gminy Poczesna.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Czytaj dalej - załączniki