logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

W gminie Poczesna będzie ruszał

    z dnia: 2022-07-05
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Finansowanie

Program finansowany w całości ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 Planowany okres realizacji

sierpień – grudzień 2022 roku

 Otrzymana kwota

Moduł II – 40 000,00 zł
Nie wymagany wkład własny.

 Cel programu

 1. Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
 2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
Do programu kwalifikowani będą seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Poczesna, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
 

 

Moduł II – opis usługi

 Adresaci programu:
 • mieszkańcy gminy Poczesna,
 • osoby w wieku 65 lat i więcej, mające problem z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
 W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:
 1. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 2. detektor upadku,
 3. czujnik zdjęcia opaski,
 4. lokalizator GPS,
 5. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 6. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
 
Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.
Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat i więcej powinna być jak najprostsza w obsłudze, np. posiadać maksymalnie jeden przycisk.
Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową lub wezwać służby ratunkowe.
Planowana ilość osób objętych wsparciem w ramach Modułu II – 40 osób.
 
Nabór uczestników do Modułu II trwać będzie od 7 lipca do 18 lipca 2022 roku. Zgłoszenia należy dokonywać poprzez złożenie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna –  formularza zgłoszeniowego.
Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym można pobrać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka.
O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).
Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu można uzyskać pod numerem tel. 34/ 326 30 26.
 
 
Formularz zgłoszeniowy do Programu
„Korpus Wsparcia Seniorów”– na rok 2022
Moduł -II, tzw. „ opieka na odległość”
 
I. Dane uczestnika Programu:
1. Imię i nazwisko: …………………………………………...................................................……….….
2. Adres: …………………………….…...................…….................………............................................
3. Telefon kontaktowy:……………………..………………………………………………….…………
4. Data urodzenia/wiek:………………...………………………………………………………………...
5. Grupa/stopień niepełnosprawności: ……………………………………………………………………………………………………………
6. Jaki jest Pan(i) rodzaj niepełnosprawności:
 
 1. dysfunkcja narządu ruchu (paraplegia, tetraplegia, hemiplegia; dziecięce porażenie mózgowe; stwardnienie rozsiane; dystrofia mięśniowa; przebyta przepuklina oponowo – rdzeniowa)
 2. dysfunkcja narządu wzroku
 3. zaburzenia psychiczne
 4. dysfunkcje o podłożu neurologicznym
 5. dysfunkcja narządu mowy i słuchu
 6. pozostałe dysfunkcje, w tym intelektualne
 7. inne…………………………………………………………………………………………………
 
7. Czy w przedziale ostatnich 3 m-cy przeszedł/ła Pan/Pani zabieg medyczny ?
 
 • Tak
 • Nie
 
8. Czy porusza się Pan(i): (odpowiednie zaznaczyć krzyżykiem):
 
 • W domu
 • samodzielnie
 • z pomocą sprzętów ortopedycznych itp.
 • nie porusza się samodzielnie ani z pomocą sprzętów ortopedycznych
 • poza miejscem zamieszkania
 • samodzielnie
 • z pomocą sprzętów ortopedycznych itp.
 • nie porusza się samodzielnie ani z pomocą sprzętów ortopedycznych
 
 
 
II. ŚRODOWISKO:
 1. Z kim Pan(i) prowadzi gospodarstwo domowe?
  • samotnie
  • z żoną/z mężem
  • z rodziną np.: dzieci, wnuki, rodzeństwo
  • z partnerem/ką
III. DOTYCHCZAS OTRZYMYWANA POMOC:
1.     Czy do tej pory korzystał(a) Pan(i) z innych form wsparcia?  Tak ☐  / Nie
 
 1.   Jeśli tak, to proszę wskazać, z jakich i przez kogo realizowanych: …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
 
dopytać jaka instytucja: np. MOPS- usługa opiekuńcza, prywatnie opłacana osoba itp.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
IV. Oświadczenia:
 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych                                w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2022 (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                            z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 119, z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 
 1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się (zostałem/łam zapoznany/a) z treścią Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2022.
 
 
Miejscowość ………………………………., data ………………., godzina ………………
 
..…………………………………………………………………….
(Podpis uczestnika Programu/opiekuna prawnego)
………………………………………………………………..…….
(podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)