logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Centra opiekuńczo-mieszkalne

    z dnia: 2022-08-22
Gmina Poczesna złożyła wniosek o środki finansowe na realizację Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków z Funduszu Solidarnościowego.
Centra opiekuńczo-mieszkalneCentra opiekuńczo-mieszkalne


W Centrum opiekuńczo-mieszkalnym w Poczesnej przewidzianych jest 18 miejsc dla uczestników programu, w tym 6 miejsc pobytu całodobowego i 12 miejsc pobytu dziennego. Wszystkim uczestnikom pobytu całodobowego zostaną udostępnione pomieszczenia jednoosobowe, a ich powierzchnia będzie wynosiła minimum 20m2. Liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wynosić będzie co najmniej 40% uczestników Centrum (8 osób).
Uczestnikami Programu mogą być osoby samotne, dzieci wychodzące z systemu edukacji posiadające trudności w samodzielnym poruszaniu się, wymagające pomocy innych osób. Osoby uczestniczące w Programie wymagają również pomocy w zapewnieniu opieki higienicznej, zapewnienia kontaktu z otoczeniem, świadczenia usług przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Przewiduje się zapewnienie miejsca pobytu całodobowego osobom niepełnosprawnym ze sprzężeniami, które wymagają wysokiego poziomu wsparcia.

Celem głównym realizacji inwestycji jest wszechstronna pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), poprzez zapewnienie usługi zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Głównymi korzyściami realizacji inwestycji jest zwiększenie dostępności w gminie do usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których jest wciąż zdecydowanie za mało co do potrzeb, zgodnie z diagnozą potrzeb przedstawioną w niniejszym Wniosku . Uczestnicy będą mogli skorzystać z kompleksowej opieki pielęgniarskiej,  terapeutycznej i rehabilitacyjnej – w przypadku wyrażenia chęci i zgody Uczestnika . Tym samym korzyścią płynącą z realizacji zadania będzie:
- wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
- umożliwienie warunków niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych;
- poprawa jakości życia uczestników programu w ich środowisku lokalnym poprzez rozwój posiadanych potencjałów;
- zapewnienie uczestnikom programu opieki oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
- włączenie uczestników Programu do życia społeczności lokalnych poprzez duży pozytywny wpływ na procesy uspołeczniania, stymulowania kompetencji społecznych, nawiązywania relacji interpersonalnych;
- odciążenie faktycznych opiekunów uczestników Programu poprzez umożliwienie im kontynuacji pracy zawodowej lub realizację innych codziennych aktywności;
- znacząca pomoc dla osób niepełnosprawnych samotnych, którym opiekunowie nie są w stanie zapewnić opieki;
- umożliwienie opiekunom faktycznym uczestników Programu podjęcia/kontynuacji pracy zarobkowej w związku z odciążeniem ich, co znajdzie bezpośrednie przełożenie w lokalnym rozwoju gospodarczym, zmniejszenie korzystania z pomocy finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, rozwój osobisty i zawodowy opiekunów.

Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Gminie Poczesna będzie zapewniać warunki do samodzielnego
i niezależnego pobytu/zamieszkiwania, opieki oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Centrum opiekuńczo-mieszkalne będzie obejmowało swoim zakresem działania w zakresie:
- miejsca zamieszkiwania,
- usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne,
- usługi aktywizująco - usprawniające,
- usługi wspomagające.

W ramach usług aktywizująco-wspierających Wnioskodawca zapewni:
- udział w zajęciach terapeutycznych;
- zajęcia indywidualne i grupowe, w tym zajęcia w sali ćwiczeń fizycznych oraz zajęcia w ramach fizjoterapii.
W ramach usług wspomagających Wnioskodawca zapewni:
- udzielanie informacji;
- edukację;
- wsparcie i poradnictwo zarówno dla uczestników, jak i ich opiekunów.

Centrum będzie dążyło do realizacji usług rehabilitacji leczniczej finansowanej ze środków NFZ w oparciu o ustawę z dnia 9 maja 2018r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W Centrum będą prowadzone zajęcia grupowe oraz wsparcie indywidualne w miarę potrzeb uczestników. Zajęcia rehabilitacyjne będą prowadzone zgodnie ze wskazaniami lekarskimi, będą to zajęcia ogólno-usprawniające, orientacji w przestrzeni, poruszania się, spacery itp.- za zgodą i chęcią Uczestnika.

Uczestnikom programu będzie zapewniona opieka, a ich opiekunowie, zajmujący się nimi na co dzień, otrzymają wsparcie i możliwość realizacji codziennych aktywności. Obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego - zobacz dalej